2 botellas jr zinc

Cito-oral Junior Zinc

Beguda rehidratant de glucosa, electròlits i zinc, amb edulcorants.

Únic sèrum amb zinc.

“Segons l’OMS i l’Associació Americana de Pediatria, la inclusió de zinc com a part del tractament en cas de diarrea a nens menors a 5 anys, ha d’ésser considerada com a tractament universal. L’administració de suplement de zinc (10 mg/dia fins la desaparició de la diarrea) redueix significativament la severitat i la duració de la diarrea.”

Més quantitat de producte: 2 x 500 ml.

Més fàcil i còmode: botella amb tap esportiu.

Agradable sabor a maduixa.

Sense colorants.


    Envàs amb 2 botelles de 500 ml.

    C.N. 249103.8


    Envàs amb 24 botelles de 330 ml.

    C.N. 168240.6

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;En situacions fisiol&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ograve;giques en les que existeixi una p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;egrave;rdua excessiva de l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quid, Cito-oral Junior zinc, gr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;cies a la seva composici&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; equilibrada, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;pot prendre&amp;amp;amp;amp;amp;amp;rsquo;s a demanda, fins a recuperar el l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quid perdut o mentre la p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;egrave;rdua excessiva de l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quid es mantingui&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; amb un m&amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;xim de 3 botelles de 500 ml al dia, ja que la quantitat di&amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ria recomanada de zinc &amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;s de 10 mg/dia, sempre sota supervisi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; o consell d&amp;amp;amp;amp;amp;amp;rsquo;un professional sanitari.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Conservar a temperatura ambient. Una vegada obert, conservar a 2-8&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ordm;C durant 24 hores.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Es recomana servir fresc.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;No excedeixi la quantitat di&amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ria recomanada.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p style=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;text-align: center;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;CITO-ORAL JUNIOR ZINC&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Bebida rehidratante de glucosa, electrolitos y zinc, con edulcorantes.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Las funciones biol&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;gicas del organismo dependen del contenido de sales minerales y agua que &amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;ste tiene, y la cantidad y proporci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n de ambos debe estar comprendida entre unos ciertos l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;mites. Por este motivo, en condiciones fisiol&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;gicas, se establece un equilibrio din&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;mico entre su ingesta (con la comida y bebida) y su eliminaci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n (por ejemplo por sudor, orina o heces).&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Sin embargo, hay situaciones en las que este equilibrio deja de existir, pues la cantidad de agua y sales eliminadas es muy superior a la que se repone, pudiendo quedar afectadas de esta forma las condiciones fisiol&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;gicas del organismo. En estas situaciones se requiere un r&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;pido restablecimiento del equilibrio hidrosalino, que se consigue mediante el aporte de sales minerales, carbohidratos y agua en proporciones adecuadas.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Entre los electrolitos utilizados en los preparados de rehidrataci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n oral, el zinc es uno de los electrolitos recomendados por la OMS debido a sus propiedades, como factor determinante en la duraci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n y prevenci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n de determinados estados de deshidrataci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;El zinc posee un papel fundamental en procesos de crecimiento y diferenciaci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n celular, por ello los organismos j&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;venes en crecimiento, son especialmente susceptibles a los efectos adversos provocados por las carencias de zinc, as&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute; como las c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;lulas inmunes y gastrointestinales.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Todo ello hace que los productos que contienen zinc est&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;n principalmente indicados en estados de carencia o p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;rdida de hidrataci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n y l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quidos por causas diversas.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iquest;Qu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute; es cito-oral junior zinc?&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Cito-oral junior zinc es una bebida que, por su composici&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n equilibrada en glucosa, electrolitos y zinc, permite la reposici&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n r&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;pida del agua y los minerales que el organismo pierde en determinadas situaciones fisiol&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;gicas en las que existe una p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;rdida excesiva de l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quido, como por ejemplo v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;mitos o p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;rdidas fecales excesivas.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Durante estos procesos se produce una p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;rdida importante de electrolitos, y entre ellos el zinc, por lo que las bebidas que incorporan zinc en su composici&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n permiten que el organismo recupere este micronutriente esencial para la normalizaci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n de la funci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n celular en m&amp;amp;amp;amp;amp;amp;uacute;ltiples tejidos.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iquest;Qu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute; cantidad debe tomarse de Cito-oral junior zinc?&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;En situaciones fisiol&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;gicas en las que exista una p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;rdida excesiva de l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quido, Cito&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ndash;oral junior zinc, por su composici&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n equilibrada, puede tomarse a demanda hasta recuperar el l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quido perdido o mientras esta p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;rdida excesiva de l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;quido se mantenga, con un m&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;ximo de 3 botellas de 500 ml al d&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;a, puesto que la CDR (Cantidad Diaria Recomendada) de zinc es de 10 mg/d&amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;a, siempre bajo supervisi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n o consejo de un profesional sanitario.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Recomendaciones de uso de Cito-oral junior zinc:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Cito-oral junior zinc no debe utilizarse como substituto de una dieta equilibrada.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Una vez abierto el envase deseche el tap&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n transparente. Evite posibles atragantamientos, no permitiendo que los ni&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ntilde;os jueguen con &amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;l.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Informaci&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;n nutricional:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjMAAAHdCAIAAABnlm/6AAAgAElEQVR4nOy9308k2Zktmv+GH+bpvPDgV9QvPPTwYPVMXYH9QmMktywrmYMlSymNTZ/kPLSUtKGpTnswSlKuq06TpswtmJOTmMuPPiS6bqKldAmQRZYmLQE+k5yji8EeCfA13QMX+ZbiPqzi88feEUFCJpkBuZaWSkXEjh079o9v7f3tLyIjLkEQBEGECZFmF4AgCIIgroHKRBAEQYQLVCaCIAgiXKAyEQRBEOEClYkgCIIIF6hMBEEQRLhAZSIIgiDCBSoTQRAEES5QmQiCIIhwgcpEEARBhAtUJoIgCCJcoDIRBEEQ4QKViSAIgggXblCmSGeCJEmSJGsnlYkkSZIMF6lMJEmSZLhIZSLJW3N0cmH+0435Tzf6h7JNLwxJPj5SmUjydvz6d9MXF5eu6659/qrphSHJR0kqE0nejr+rHLquO/nzQtNLQpKPlVSmFqXRcG+9m3z/o7n3P5r7+nfTOhkOis/q699N44hNI//+oSz8XZM/Lxh5+uVje8YC8g+4Sp4lwNX21rtJ8cjZmQd07P6h7HTu8xuf6613k3Zp7fR3q3zPzJEsoIHkwv6hrH3KuHVADXz9u+nJnxfmP92Yzn1u13CAQXj/ozlU+OjkgvEIulT6lF/N+KU3Tt04CsjQksrUojQa7v2P5vDnyZ++sJP9rnKIP+c/3bixA/QPZU/+9IVx9tdbO9qC+OVz8qcvtLHTp7RtGp1ckONSNjtz41kC7n7ypy+0IfN7rt8fHRsXvvrtvudzGaXCwflPNzzLoytf5+ZX+YbN1ckCGkguxJrPxu8qh3J3zxp4693kr7d2jKt+f3Ts2WS6hKOTC3aXMHyhUipdS1IzdtVJhvYpyaqRA4qsLwO6sQEq06Oi0XBiAoyhjiPVK1P/UBZ7MDZ+f3Qs2Qbkc3Fx6Wkfp3Ofy+XaPtrKpI3g6OSCcda2rQKxsLd9Limwfi59axy5UZnc6ir/npRJ38uugUhnwhZmwLPJ5Co9jTDw660dSaZLJQ3hp0w6T3v+QWV6BAzoxgaoTI+KRsNp4+iqBQr+tI3jdO5zT2+eGAVZJL3/0ZxYNLEvtpH9+nfTkkxsui6SFjYtEoYyGQ+ibZ8+e3FxiVvrdcCr3+7b9/V7Ll1g+7lcL3tdjTK5lkDeSpm0N0/qzfDm2Yb7/Y/mpEr9amDy5wWdIe4lWckCyLhKN9b8pxvSJeSgtLVWJnlkP2UyphdGhVCZHgHdqkFlelQ0Gs4wjsbc+UbjCPYPZXHWmMbaxz3zkYMSXGD0Meil5GaUDRSbBdnQ8qDPGvELssyy7xvwXF//btrvuQDDXlepTLetfM96CDjuabiNg0YNRNSCSfvu3no36Vlm19IzUX1QFj1y3FjJYYnsqUxyUymSMf+gMj0CulWDyvSoaDScmAAZ1bDdht3xWzPB+k/nPrftCChGBCltI/vWu0m5tbFokPk1rNXa56+0YdKW9613k0j86rf7YhO1CBkKdGPlIGXAc0mZoZryXFJmPKDf5X6Vjyf1q/y6K5PEwYvEGjUgR/TKtZp+JWW23arGKk1KhTbClMJTmaRlRycXZP4R/IDkg6NbNahMj4pGw4kJkM1qmAYcvHGfCbYyYEUlxsJIaUPPf+XuKBLMIv7/660d5Kktr1Yju/CR25tX1E+AeZVFmPFckz8vwPLiXjh4ozK9/9FcNZVfL2UycHFx6elHjahVo51bcL8y2t2zGHZK/OfVb/c9lUmrkUwa9PyDyvQI6NlFPUFlelQ0Gk4bR/G0iNm9rTLZ7/oY66EAZdLXyt1lnSRlG51csJXJ8OC9+u0+EhvbZsYUO6By3OvKpKMwjOeytVn+r//jeTtd+dou+1X+/SmTXwyIp8xX068M5daUZbRRKt1wdtWJBxUzGPlTewupTI+Anl3UE1SmR0Wj4bRxjCjTYNij4H0mWbIYfv+I5bqxvYKjkwtGmoiyrWKAkAbSYiiTpLEhds1wvgmDd1m0VBvPZbgHjfoRpTSKYfC2la+XbvLUd1AmccbKyiMgBkTXvF0Dcty4yk/URerEf6ibQLyydgvKHMWGtCmV6RHQr5VtUJkeFY2GM4yjbDwAVSqTmBs9+9ZXieHzzEeMjhzUd9chy1AIQ5kCbJaYP9sER7wCHIyOrQ2lfi47N+O5jNCGKpXJsMvygJ7CLwftTyUZlws9DbexgjFqIKJWP55bPrakGXXrF4oixTZKJXVr3NQvdt9V4kdlegT0a2UbVKZHRaPhDOMYuW4aqlSmyPUQgLXPX81/uuH5nopnPvaegb67Lg8WDYYyGZN3UNYfttE/+dMX859urH3+So54xgT6PZcOXJansJ9L62WVyuRX+XpR+OutHaPwdosYlws9Dbfh+bRrQN/9d5VDvxowrtI5213i4uIyYKGjew6qThavWoYDll+/qxxq8oNSD4hu1aAyPSoaDWcbx4iaR1evTBH/V1m1XfDMR8pgBFvLmzr4U7RHK5Ofw81eZ/i9M2tHXhgd+27PpbWwemWKXDev9uMEFN54iiqVySi5Zw343d1+O1hf9da7Sc9XdI2FtV0q/XoAbiEiZ3wVyTjut5HmV/9kCOnZgp6gMj0qGg3XP5TFvFKPeTkoUjH584KdzCaSIf+TP33x660dI71nPggc17cz/kQ8nt5ykLPTuc+R2JBMyVO77956N7n2+Sutu8Zs2q9jT/68oFcAVT4XgjUC5uxVVj74/kdzr367L2oXkK3n5VJvhmIZhfSrga9/N/3rrR1ZniJ8LqBfBXQJY6vPs1TSrCiV3ZSehZesuGZ6uKQykSRJkuEilYkkSZIMF6lMJEmSZLhIZSJJkiTDRSoTSZIkGS5SmUiSJMlwkcpEkiRJhot1UyaCIAiCaDCoTARBEES4QGUiCIIgwgUqE0EQBBEuUJkIgiCIcIHKRBAEQYQLNyjTj//3z0mSJEmydlKZSJIkyXCRykSSJEmGi1QmkiRJMlykMpEkSZLhIpWJJEmSDBepTCRZEz/8ydq3f/CLb//gF8bx732Q+2Ys+43vfvIPQ7Nj6c/0qfjY0rd/8Iu/j/702z/4xYc/Wau9DPIdzKbXRhP5D0OzaAjh9z7IGc3hWedsjhCSykSSNfHbP/iFYYbG0p+99e64/nDy3/zdiJi8b3z3E+NUfGypxjLQFOpKEP7teym/Ov/gR5/i1Pc+yBlXaT1jczSLVCaSvAs//MlafGzpm7GsbYZEq/72vZTYRFjJ+NgS/nzr3fFvxrJ/83cjkc7EV7/xcY2FoSn84EefSj0LvxnL/lhpD+oc/0edf/iTNfnz2z/4BZrjb/5uxFjjsjkaTyoTSd6FIj+2GfrqNz6GHcSfIk4f/mTt76M/1bZPjOY/fvhLI3+4mOBf+vYPfvG376W+/YNfjKU/+/Ana9+MZfGnrMNoClGTf/N3I/Ypo86l4T740aciVKhJmTf8w9CskYn4bMfSn/3D0KzUv/z5zVhW1r5sjtpJZSLJu/B7H+QwMcdEW8zQWPoz/Ck7T2Lv4mNLEC3xMtmJhWJAJX+onf5TnIQ0haiuv30v9Y8f/vLvoz/92/dS4pRDzXzju5/gT1knQVH0HMJOLJRGNOrfcNtCnNgctZPKRJI1EdZNzJCYMLGMeiZu6xCOwO+kKcoER5NYwL/5uxFs1+usaAqlFTRRq351jpWonihIPvqI0YhG/eMusvb6++hP2Rx1IZWJJGuinzKJb0eOiNjYVtI2hdrpZGSiL6QygbJF9O0f/OIfP/ylrGxkhVQvZYLfVbKV1ZVeDbM5aieViSRrop8yyV6FXkXZK6QbvXlGJsZmBpVJ6ic+tiQbb//44S9FSOqrTJ71b1zI5qidVCaSrImGMv3YslliHONjS3DKieHznNGDVKbqKeEJokx6foD1E/xsP1ZRfNgpjFyPjTRWQkIqU4NJZSLJmmgrE+Tnq9/4GMFgkmAs/ZnE6cFHZ7jsNKlM1VMqRxRF9oE++NGnAbF5svOHWpU/7VeaqEwNJpWJJGuirUzitfvqNz6WyAUYTb2RLhfq2DAhlelWxDYPKlPq3HiHTIfS4dSHP1mTDSppDs/3mahMDSaViSRroq1MP7Y+OvDWu+Ni7IyPDnz1Gx/bC6YfU5luyQ9+9KmIk13nxstnX/3Gx+L3+94HOSMQ3LM5qEwNJpWJJGviBz/6FNvv9nFsfthv0X74kzV85O17H+T8PjeAb0xItmPpz/CnpNd7/jSF4D9++Msb6/xuzRFc/9INoGpsjtpJZSJJkiTDRSoTSZIkGS5SmUiSJMlwsW7KRBAEQRANBpWJIAiCCBeoTARBEES4QGUiCIIgwgUqE0EQBBEuUJkIgiCIcIHKRBAEQYQLVCaCIAgiXKAytSj2Kod7lcPzi8tmF4QgCMJECynTwdFxpDMRjU8Zx09OzzyPa8jHHO+zgI1DcWsn0plIZVflyPnF5V7l8OT0DH/uVQ4jnYm9ymGTCuienJ6lsquDo7ODo7Op7KoUzMZe5XAktYCU+ZUNT63F4+RXNupStlo6Q8BznV9c5lc2cGoktRBQ+Uijaaep8pHrWzMABprOU55LeHB0bF/o9yx3w93aqL0nadQGOlh7T7K9JzmSWtAlPzg69julUeVzDY7OPhoLUztaSJlc1+0eSEc6E4aZKzilSGei4JQCLnxMynR+cYmBpA8aFqq5ynRwdNzek4x0JgZHZ6PxqUhnor0n6Sk5pfI+zg6OzqJxazHTVeLOnQE1j0LCDLX3JKU34kmj8anB0VkkK5X3PTOJdCa6B9LhVKbzi0s8iM4zGp9CG4VZmc4vLlPZVaPkqJ/2nuR0zsFZ6Yonp2fQpFR2VU55TqGoTHdAaynTdM6xRQgDKWBW7j46ZbL9ePcxd74zRlILWhcxdZjOOXZKqJGYOYxt2+qFRJmMORD+RKlQQpkuYNlhzB6AKicNzVKm6ZwDWdV5VnmLZinTwdExeg5oaKruUborwpgYvdTzMalMd0BrKZPt0IMrT/oNlufSR1PZVVhwwxjpZN0Dad0dB0dni1s7+ZUNTBLtMuxVDtHdYXqk00/nHBADu3sgXdza0SWXwaOnnLikVN6HjXavpn6SCRwpkt4zn+mcgyJhJi7J5KpSeV/KHI1P6bl8wKk7o70n2T2Q1kdQNiMZVg+6krGEsq2DvSKEx0yuwjIlGp/SHjbUJKpLuwrvrEyG6dFeL1sh/NZ/+ZWNSGfixg1CI0M06Ehq4V5nJMjNaAU8pu7MftAW/PziEk5adEJjxOnJZX5lA50fPVA6bfVtdHJ6ll/ZyK9s2Gsm288v7YI+Yzz7jcpkPJeRjMokaC1lcq0VEmY6GDbibJnOOTDoMj/SxgireOiWjAqZ0WPk4F97mo/uC8EwnAPi3tH6hHLCu6VPid9AvFgihNqSighhZueXj61MemIuHjNdsIBTtYuTbQ6Qs2dlaluAeYZftSMl9tjae5IwDfJnKrsK2yctgjoZSS1M5xxUMnK4szIdHB3rtQ46APoeOlU0PoVmhfx4mjlMO4pbO9H4FKT0xq01afd7XU1qL7HOEzUsfSxg+iIW/ODoGIl15RgjDuKEhQt6uwwo5HaHNqpmfuCZ7cnpGQrsuZaV5xJXp6dOU5k0Wk6ZDI8KOgrGttEv9ZRcGyMMAMlBehtsCpL5zRC7B9J6ywSDFlmhX0rPxinkA4spZgXlRPwCrpJYBsMpZGSL3VojzAF2PGCfyXBo6FvgcfSCzHNxc1sYTjncsRplcn2WGpIStRqNT0kTwGTLn5CEglPSleP6d4a7Qeb4uqXQM4V+ITmyQk1lV8XW2+IkjxwgS25dlWkktdA9kJZlpeSJKsXDYuz4TV9kCwoFlrGAq+QSSCDqp3sgrfsbhAr/r4syeXrzjGylyTy9r/q5sN/mZxyoTBotp0w6Eg//t/vTwdFxqbyP8WAbI5hjnV4LTIBNkVvDdQBGlHNAjzE9SGSZJRR/F3qzYVj1xA1lwxHPfFDaAGWybf1e5fDg6Bg6pAP83CsRDd60uxGeS7HalUlsulSXIT+uilGU3Tj8R7eUnzJpXQk2i/mVDWMdJkEfellg1C0A+y41bMyT/B7Zr0XqpUww2dLxItfXTPmVDTmFO3o6KjEEUA/afBvy41qrz5PTM7SRXlv7NUFAG9m1obuiyKpxFYaSbs2A5wqItKIyabScMrnKoaddeQDmXOiLMLK2MfK01FpFPA2Kq+b+BkWZdLZGnp50LWc3DKieHRsa45ePnzLZEcCeJTQKUHtQn+ycQTk8B61dAKxs7KmG1LxhPoLtsrGBUUdlktJiceBe9+zhlGccqQ2/2ZU8sjioPS+vizLB2zY4OouX5GRN79cNUJn2cbSyOMNlAuGnZO71fiKRnHJV7crkXm1DRtSurTExBXRrej4XzuoFOsaXkczzMVsQrahM4ijD4lqOQ6j0hNTTGNkzOGPN5DfOYTf9bESwMvmNTOOqG9dMfg6H4DWTcRXcYp5rJljYGtdMNroH0n4voukC+NlZ8UCKxYdF8NQ2rJlQb/q9ohuV6UYMjs4arS/GyLZKnhqPvXptzuwwEP3IcPTpLRAj27ook9+UC0+E3qLTBygTBAmFlF5nR8RgHYZnb+9JiqMPF+L/d2gjuzaMxZl7vRsY1e4nLXiug6Nj47mMHCSIiXBbU5nQoTE8tF3DIkmW29rtoEeaMb11r0dVBI9zY59J29YAZTL2h/RWs3EVnA/S9cUQy46RvrteYRh+La1MxuRd73LpWAy3fvtMaIgAn5vAmIRiyWvvYejKFJPtXtW/LrBMMmBEpJXxaDUqk9H60jquFSjvXpk5Q+PtaHK/t/HsR4bRN4Kb/aIZbwXIuaZeMxlPHRAQrzszxhSa0qgcEWMZoZI56lOHUN7qQWxlMrzTurbt1rQVNPi5dN+T19RuVeBHjFZUJveqwxlWTLY3EY4l2xt6SuiqSCGE8BkKFzzOYQhks0fP3wOUae/qdT99FUpuvyqhY/PE0YFRrSMD5ayE7UWu9tXd68qky2wEDUpgmz5Ve2we7hiNTxW3dgpOydA/bXGgHwj3gix5jm3D4qD18afsJpbK+9iogLmRziAbcp6d4VaQ0ha3drBkj1yPQGnvSRacUqm8rz3JxiNLxKA8sudryMYjI+V0zoEYYx++uLWjIy3rCH1rPLXRf4Jj2NyrDolHk/9jxEn/x7NErvZujbiSuiiT0fl1baOHyGgK2Ebyey4M1ZHUgm1GiBZVJviOjYkbXjWIXHnnJa5JB00hpX4ryPicCd5nCr61DKHugbTYcez2SzLcQrLSrw0FXOVef59pJLVgbE373R1Z6bBd/cpFcWtH77hosxKQYS3QYtA9kNZ3NCyObA0iZTURaPJ6ACIdPHMQwxG52uuSTO6sTMZzGT1H12REvUtnPLJRMM83YzwfWSYiIkjyaHd4kGAYo6DglPz6j4bRmQtOaXB0FrZ+T70FqLuZ7pl4O1Bc9HdoI2PQ2bcwals/l/ECYjXPZTSl3wsArYkWVabHCnsfol4hCU3BwdGxvWWVyq7aC6ODo+MaR7VnDpiwy5/12j87OT3zy8q4IwA9Mw7u1fZB3j1+0pcIMahMjwoSmF4q759fXGJ2/Mic15HqPijwmBCpeSuIIB4WqEyPDYavxs/B9XDxyB6nGrTgIxMtDirT4wR8NbRoBEE8RFCZCIIgiHCBykQQBEGEC1QmgiAIIly4QZmclxWSJEmSrJ1UJpIkSTJcpDKRJEmS4SKViSRJkgwXqUwkWQfmlrZn8pu5pe3gZAVndya/OZPfDDhVcHab/jikcHGtfGOzknUnlcmXwxPLmslnBU+DUnfO5Dd7Y5mhp/NNrwGyGuaWtp/0//X7qk/6037SMjyxLMnausaGJ5bl1GR2va1rTM6y9cPDJ/3p3lim6cVoNVKZfClmQjPA7gSzerF50p9u6xrjNO2hELI0PLE8k98cejof6Ux4GrLJ7Dr6T+ZFcTK73tE3HulMZF4UnZeVxbUytGoyu555UUSGk9n1pj9aizO3tB2NP/drUPJeSWXyJewIHCxgbywT6UzEEnN3y62a/o25M2XpoTC3tG20LDrJ4lrZSInjMq2ZyW9GOhPR+HPnZQV6JlIEoQroLVV6DslaqOejN47cxbWyn5OWvBupTL60e2TB2ZWD6IvOy0puaTv5rCBpZvKbyWeFzIui2CbsH4jOiW3Cccy19S1m8pu41rhF5kXRWK4trpUzL4rIQZ+SnHUxyFq4uFaOJeZsC4WVkF7fJJ8VIp0J20i1dY3py3VfgmjpxFg22cUoOLvac4gLtVeQvBX9mtV5WZH56I3KhIkF2NE33tE3zjVW7aQy+dKzR0JgnKs9A9k5cKz9BtktQOcWitjofQVxEiIxbA0yjyXm9OaEKI0+rk8ZOdMvVCNn8ptw6XT0jcP5pok20jqkWzCAEDDMaXpjmbauMX3W1ip9HHMR2ZqiMt2B4gLxbFbNYGVCB4jGn8/kN8UTS2WqnVQmX9o9THqho3azY4k59GzZb8BSRnYL7DVTwdlt6xpr6xrDMghGCveylUmS4U+onTiRckvbi2tlzNpwFcwo7pV5UcSNml6ZD5GT2XUYr95Yxk/d76ZMWGm1dY1hOtIbyxg9zVOZ0OjamYx8qEy34mR2XfQjWJPAYKVp6xrr6BuXP2/0xJJVksrkS9gOWA3MavWiR9ZMSGxbDaOP6v9DivSowAII7jtDmbRNlExgNGWnAXfHVTBqYivh7mt6ZT4sZl4UEaGAuXBAytsq0+JaGQ30pD8tzdcby2AhLvRUpsyLotEf0MfYvlUy+ayAZo0l5qrfEwpQGtS/EdlEb15dSGXypaFMCK4TawKTJL41/GlMwbR90f0bOqRzxoARv7ZWJr3RrTPBYmvo6TzuIldhHg03RTT+HIu2plfmw6IslW7cpbOVydYPofa/6UaxdchTmewJDTarqExVErU69HT+ViMiQJk8ZyGMMq8LqUy+rMa/bPxpTMSqVyYQMVeGMnkWaSa/CRvXG8tg10GPkMW18vDEsiiW3p0iqyF8pzK/DoiCQ83rWTM8q/aUXDy6dlvAAauPGz4iv3tBBalMVRLxDvBvw+tezVXBdiBytfEM6sAWshZSmXx5K2WCjdBWA5tJYl90bvZiCKF0nt48zyLBlkkO2qszPLEsE/aCswsVpPG6G+XFo95Yxu/DDXrHCOEnsrE3mV0XC4jX1Dxn61jmYv/SuVobeb6cgMzR7otrZZSNjXsrGtOOG/Up2A5g/icjTiadTX/Mh04qky9vpUwS1CD2y5AEuNfEpkRUPB5CgWG2qlQmebMK8RS4F2xZR9+4fiNKx4CRd6PEcYl4aEqgimxGip2SPT8ImE3pHtiT7+gbx3/8lrmYAKHzIBmV6c6UaUfwG4rBdkBCYTGEpSc0/ekeOqlMvryVMjnXrYZ0VpkjS0A5pEvegRCfG8xZlcokkYEYWm1dYxIZKPtMT/rTOHvn71aQmsaLa0bTR+PPe2MZI2JC3m2Cf9WmJMauoWxnBkzkJavkswIjIGon3BUBCbQTIqBF0HAz+U3uM9WFVCZfBvdIzw4tfTSWmDOuFYMiRgcfs5EOrZPhT/sWukiT2fVYYi4af558VpCVk74QxcDZpldma9IIk6md2FY08uf7ak0khrCEpdgxuuTdSGUiyfuiPUGpkeLFHZ5YhgvXCDcnG0xxfkTjz4cnluEs4YejaieViSQfDLEyhpO2o28cG41NL1WLU+IpIlW8AEdWSSoTSZIkGS7WTZkIgiAIosGgMhEEQRDhApWJIAiCCBeoTARBEES4QGUiCIIgwgUqE0EQBBEuUJkIgiCIcIHKRBAEQYQLVCaCIAgiXGg5ZRocnZ3OOcbB4tbO4OhscWvHdd2Do+PB0dmDo2PPy5HS72xz0cSyTeecwdHZxt/3XlHc2hlJLaDD7FUOq0zpV//nF5f5lY2T07P7KexjAzqzcXCvcpjKrg6Ozo6kFkrlfb9rzy8uC05pcHR2cHQ2v7JxfnHpeWo657A5QouWU6ZIZ8Lu8fmVjUhnIr+y4bruXuUw0pnws0RIGWynPDE4OhvpTNyhwNXjzmWrHQ14ugYjlV2NdCbae5J4tEhnAhMXG9M5x0jp2QQjqYVmtc6Dw8npWfdA2uhRxa0dVO/g6Gx7T1IGrIHzi8tofCrSmYjGp5BJe09SFAinugfS+I8+RYQKVCbXva5M5xeXe5VDPc+yU1KZDDwyZTo4OoZpQzfAn90DaTvlyekZTumU0fiUkazglAJEixBg9QnhMXpUe0+yvSeJJen5xSXS2OMUE4WCU8KfGBSp7Kp7pW0jqQW5l5wiwgYqk+teV6aT0zPtdTk5PYOrCge19S9u7RS3dg6OjlPZVXgIta9A3IO4CtO3/MqG2CZxTQyOzhackh5jcGXIKb9nOb+4RNlS2VWjbPqsnb+BUnkfzqiR1IJeGejH0af2KodSG/AfQpn2KoeSj+Fs8XtYZHV+cSlnjaWJOMqMst0rUJP6EfykF5KjC4a1ka7tk9MzWVEFKJM8aSq7KjVcpwd6MJAeC+GR4/BkaD+83zwM1+ojMuQhWtrd2j2QNhLrO+rOrEcu0QBQmVzX35sHm4JZMCwLBAZnB0dn0bMlT3EjyNAqOCVkKMRdtGsCecoMHeNHuyPsjTFXTRs9yyYl1/l7Voh2RiGlzCLtx4EJRnXhLO4ojqzugbTtbAl4WGTVPZDWF4qh1y41nGrMDNfescPD2ilt+2gficanovGpYC+x/aQtvsAypgKl8r4xA0B92g49zBflTyxqsU6ypxd+Ew7cDs0h/dzTeUjcE1pRmdDhNGVB415XJtgLWbXAV6OVCUYWc1tjqGBIiArqMQBREdeE3AjXIiVG1/nFpd+0zi4bLJoum+QP+bHXHCik6IT46E9Oz4zHwbPjTxhffXfcTmRD9glQM8bDojBIjKwGR2dRAF1pKIBdtsbba8MLpIEVkj5iKFN+ZWWocu8AACAASURBVAObGQHKZDgP0ehUJl2xtt77KZPG+cUlGgg939YhdEX7QqPHIhMqUyNBZQpSpvaepLG7AD3Q1l9cLnqD6uT0DObMU5kwI9MdHVqFZY1YeeR2cHTsaaFsxcIww1W49V7lUOhpW223lfiRjMeB20ork17JocyGQ1IvGY1lnxTeLgCWaPpx5BQseCM3BuARxarO07dmGzttQ1Fg6HeAMtmVgNqmMsmfd1Cmg6NjTGWkw/g1lnGh3WMxYaIyNRKtqEzVe/PsxHqEQNL0WXiBsJ7QXj73+qjwdJFLAhlRkSufnmeArF02CJ7okE2/Bw8OkdePo5VJl9927ovhCH5Yz6xQTk9Pi+dT3BP2KoeYsoykFvx26aBb+qw8EZY+Utoblcm4NZVJ14kt1cHKhCpt70nqbVq7R9lLXr+cqUwNBpXJdWtQJn0Wq4RofAphEcblelRgmBl6E41PaeOOVReWaJ7iEbG2jmT0YoqHVZemnYktDPA7nV9c6sfBciFYmTxta35lA/kYjsRqlMkOJZC1oHv/QLG7B9LB8mCXX5Z6fvMD2xTa8wPcncokf9pqIYty+1pM7Oz5hL2y95z92PfimqnxoDK5rr8yyaaLpNRbHYYyQUXEvgTsM8HJo31r+gjiAOWU7dTSGeqy6egvww95fnFpZAtoH52+nYTbyePY+0y2MukjqI1SeR8X6oqSzS2/rJAYZdOmxz5yTzC23wIA+6g9P/IiDmIXhaiQVHbVc9PeaIUbA/kePQzNMEaTJPCbbHmGcRqndD/UkDcBjAupTI0Elcl1/ZVJ1g2l8j6iSCPXIyB0VhLkVtzaKZX3jVf5MJBGUgt6jwp/Frd2dPCCji+XfOwRCN+dX9nwRMhfztpeQQnww4aQBN25KloMwU4oFbZb/JQJiSUfGdv6YUvlfWSFwgQok5QNVQFZasyrkRKjoaVFDBMeR95+0xUo8mPnGeCgM57UaMrWhF8cnYTUa1Ex5mTtPUmj4eT9DXuEemoY2hHx4hIrS2VqJKhMrhv4DQjpl+jTAWsmCdSOXG3q6BWJvGspFk22cGS0IJ+Do2PYbmGwMz2idqT8Sh7xCT23b9c9kIYKSrAfOJJakFryUyb9RJKP58MaL0J6KlNA2e4burSa+qyOWjTa3XOlFbx1pJ+0vSepA21aE7YyGb0oGp+SziDKBO2xKT1KZoHBg0IiXyQZlanBaDllugOw9bLn/2EIDaSUeX3wVYi780wTcEoDEXR+yaovud9G1K0eRxe7lsJ4liE8ZhpTEGOu7VeBgoBvi8gpVJHL2Dx/oIqMeobHuPrqurEfGrfgPlPjQWUiiNshlV1t70neVl8DsHcV0y8x+nBJ1Sv/R4+R1ILfi+R3g/ElpGa9SNfKoDIRxO0gwYp1hARhygsDDfsU0yNAqbxfx4mCq75acqPfj7gnUJkIIhQ4ODrGHl7BKbXgF/PCBry2geYI56/ePG5QmQiCIIhwgcpEEARBhAtUJoIgCCJcuEGZnJcVkiRJkqydVCaSJEkyXKQykSRJkuEilalpLDi7k9n14YllMPOiaCSYyW/mlrabXk6SJMkGk8rUHGZeFNu6xox39Dr6xkWKckvbkc7E8MRy04tKkiTZYFKZmsDJ7HqkM9HWNZZ8Vig4u87LSsHZjSXmIp2JJ/1pncZeSJEkST56UpkazYKz29Y11tY1ZnvqnvSnI50JHB96Oh/pTCyulQvO7kx+c3GtLMlyS9sz+U194Ux+E7TvheP2vfwuQebGHclqGEvM9cYy1aREH/BLjG7Q9Md5iJzJb3p+QdzT91BwdqPx50jQ1jU29HQe00Rw6Om8eDV6YxkOhwaTytRoDk8s+w2Vmfzm8MQyxkBvLNPWNea8rGReFCOdicnsuiTrjWU6+sbx/8nsuvYKPulPy+iCtgl7YxmcWlwrw/YZLsSCs9sby+hLhp7ON726HgQLzm7yWQGVXE16GETPxOgeVKa7Mbe03RvLaGJ0JJ8V7MQYBbHE3PDEsvxft8KT/vTwxLLhzCAbQypTo4kxoGdnnox0JqLx545aPNmnIFptXWOT2fWZ/CZSQk7w/95YBgsgmEKMTxlpomrIDceHJ5YlPe1jNdRyXo0yQcM6+sbtxJjyV7Nmwmq46c8ecuaWttu6xkRvNDF29KmOvnGpdng1ZJBiaAS41tkcdSeVqdE05l+T2XU9xYNIwEJhXSWLJ1Cf6ugbN7yCvbHM0NP5xbWycZeCsyt2E5YUA6ng7A5PLGNBFo0/1wMV4tT06go/JcDSU2wMLq6V27rGhieW0dz6VMHZ7egbj8afY8LulwOWBeKDgtGkWbSJ+uzoG/ecBaKSdb1Jh0fwkR4LetDZd9FTE8wIGbhUO6lMjaYxs9bKJKcwrcawkTUNKKfs8SPEqDOmeE/608gcs0XcSzsJF9fKyWeFoafzvbEMpu1V+qZI0BYbm0/605gx2IljiTnM04OVCVP7oafzemlLZbJpa4/m4lp5Jr8pogUZwxTQ1iFM9Tyd2xi2scRc5kVR/OdUptpJZWo0/XzWejxgIlxwdu3YcTmF9J4eBnu5gzWTKNziWhn5iPwgFBBlg+ed+0y35Y3KNDyxLGtcIzGmC2jNAGVCM+n+oFfApBBaUn1ACoYMKtZzheSZG4annjgG7CKTtyKVqdHEcsQO9YGJgW160p9GjAMMltgdxHRB2DB+9KJHAigwzLQTAyut5LMCXE+SG1LO5Dfh95BSIT1j1m/FYGVCe8lWvE6MZhUDF6BMOKX9t9AqKpNBLF+q6cCZF0UsQ8X9UL0y2cuyAL8feStSmRpNGP0n/WmRAXmZKXIVJi7jBF0/lpgrOLsFZ1dHEBmzQmz2wh2BW8iKZya/KTu6kCKYNggShhY2LTCSF9fKOM5I2VsxWJmwXyif/MBUQM8khp7O4xTmKAhFMTJBf9BzDrQdlcmgjIUAyrjr6BvXGmarC9ZGtguBynR/pDI1gaJD2PuR/2s3NybXsicEJ7gRAivjSjLBABMN6+gbx3/EiaQ3meS+zpUDUI4bs0iyGt6oTBEVkS+cyW/6nbINnL2DGLyb0prECLqx96LajdeYnKs5n74co8ZuDkwBtd/CdreSdyOVqTmczK7jxczeWCaWmENsN7q4fqvJeVlJPisgZi/5rGCcQj7R+HMJyZPjeMMG+cuXJkDEl0ue8hEKzNaj8ecoxtDTec+3QEg/2sqE15Y9l54BMhbgzYPNNdyAVCbPCtSCASLqAc0RLCGYCErDQcPs19UlCFYGESaCVKbaSWUiyfrQFhvxy1WTWBgcm4fVLRbKsoymMtlVZAuJDk+Qt/qMN3OREoshfBgiOE4VG1pGc1CZaieViSTrw6Gn88ZWRMDbLXZiIV4kCLiRvA6FYGUqk123nhWIV8vRHEhjUxJnXhTFs42NXr/byYsf0hxUptpJZSLJ+2LdZWNxrTw8say9rJj789dSqiECGWwvX+3NIbrl+SoheQdSmUjyvoh5dB0zxMYG3FCZF0XYQb4QXSWx1rzxw2C3Itx3HX3jeB+jrWtMvmlJ1kIqE0k+JMr7N2A0/ry+ppa8FXNL2/r7yL2xDNevdSGViSQfJPm2WajI5qgv66ZMBEEQBNFgUJkIgiCIcIHKRBAEQYQLVCaCIAgiXKAyEQRBEOEClYkgCIIIF6hMBEEQRLhAZSIIgiDCBSrTveDk9Gyvcnh+cdnsghAEQTw8UJnqifOLy/zKRntPUr5rMjg6u1c51GkgWs0qIUEQRPhBZaobzi8uo/GpSGeieyCdX9nIr2yksqvQJy1Fg6Oz7T3JJpaTIAgi5KAy1Q2Do7ORzkQqu6oP7lUOoVVypL0nOTg62/DSEQRBPBhQmeqD4tYOfHf2qZHUQqQzcXB0XHBKUK/ugfTg6OzJ6RmO7FUOJc35xWUquxqNT0HAils7kk+pvD+SWhgcnR0cnc2vbHhuYhW3dgZHZ5ESORwcHR8cHcufpfK+kWF7T7J7IJ3Krp6cnuH4wdExUqayq90DaZyVq05Oz3QJdYYEQRB1AZWpPoC0eG4g5Vc2Ip2J4tbOdM7pHkhHOhPR+BQ0DJ492ZE6ODrGnyOphemcg/9DnLD2wrX4j7E4A8R/CL3Bf3AEf0Y6E7pU7T3JVHYVetnek4Ta4ZRxOxRDlzCVXcX/KU4EQdQXVKb6oL0n6bd7BENfcEqu607nnEhnQpY7okk4AoWQddLB0bGsw3QmWJ+JxmhAfqZzzvnF5fnFJf4cSS2cnJ7JNph7pXPR+JSUBAXDraGyWNXJqfzKhuQvAqxLSBAEUS9QmeqDAAMNyw5rPjg6K3tOkAe5ClbeWAlBq1zXLTglrHu0f8/A+cWlvaclKyHXdeG7c6+0R9x3UhiRH31VqbyPhRH+M51z9E1l/VdwSoj7ABkxTxDEnUFlqg8ClAnrDFhqrGBwHGIjSoNVkeEP1IF8Eo/e3pP01Ceoi5w6OT0zpA77W67rtvcko/Ep+9r8ygau0vKDgp2cnuE/B0fHxtMhT3EA+q3nCIIgqgSVqT7w8+bB8wY10usS92pPSNYWtjJBJETJXNc9v7gsOCXok72nZSgHljiGUOHuto7Kws64ylXqiPz1Vbb4EQRB1A4qU30AmRHVASReAGqBRZIoSjQ+pT1vxhLKvfK5Fbd2IAmiYUhp3MtVrj9A1jr4U5xyrusi4s4oJ47YCyMJc8cpHe8QEPdBEARxZ1CZ6oOT0zOIUCq7ii0ZCZMz/HWIBceekF4PIYf2nmTBKSGeW1Y2WHhF41PFrR0c99QD400p45VerIogVFKSUnlfFmGQHEPesPsFFcQKSUro+f4WQRBE7aAy1Q14DUjvtSAQXBKUyvuiXvDsIdZO5yCx3RJih1PQFYkItxdM9v6Q4bLzFCoJKBedM+QNoihnS+V9KaFnMQiCIGoHlanOOL+43Ksc1vI514AP6+1VDo0AhBqxVznUEXpVAm/v1rEYBEEQGlQmgiAIIlygMhEEQRDhApWJIAiCCBeoTARBEES4QGUiCIIgwgUqE0EQBBEuUJkIgiCIcIHKRBAEQYQLVKbmQ96fxTu29/f7EXuVw/zKRsAP/QW8yYs3iO/wWi5BEMRtQWVqPuQDep4/M1EvnF9c4rt8Afkbn/LTMH5i4zEBE4JqvkuLZH7y7PdpjOCriOpR3NoZHJ0dHJ0dSS0EtNfJ6Rl+qXlwdFZ/4st13YOjYznFXxELM6hMTYb+gN50zrm/34fFj6MHyBK+++enPfeqms3C+cWl/tRh90Da7wHlm4egp37LT1UJjA8hyo8XE3cAvvSIStbfIDYg31aOxqfwI87y280Ya2gIOdXw5yCqApWpCdCTdOOnMTT8vr+H47eanh8cHQcsC/xyw1U4hW+cV3+vB6Fh+B48JuBoCP1jvgJZbha3dvYqhxAz/TXbvcqh/ja851VIwE+z3w34YLFojP7dFgMQMPlWMmZU+BOzBOmZaP1H6QZ4BKAy1QfGJ7oxO7PN0PnFpfyMhUwAYfH1L/sVt3b0DF2GmTFz7x5IizAYl8ik3pi2y7JJfoYDZ0dSCxionlfhR+LlAeXXdeWb6PJ0egkidiS0iFz/cXoYNXsmbvwgFiRHLjS+Li9XoQ/or78bncRA9U7FFoT962XorvYEKBqf0t/URz+Xn13W9W//MqeG4TkMcCcQ9wEqU31g/KwRhodtl+FDwK9giJbApSC/7IcBg2TyI08HR8fyA07FrR35USVRMhhZPT3HQOoeSOPnKuQHLDA4xbOBs3uVw+6BNEqCCakcx6xT7gXzHY1P4Weo8ETQTpS2eyAt0hXmJQJ+ekorh/GjwwLbCOoVJOQE12rDh/ylBqBnfr8bIg2NCrQdgy0O+xef7SNAxPq9ZqnMiPUL0XZiQDyHmLrpsUY0BlSm+gBdGVIEnbD7sf1btEgJ4yW/7GfYuPzKBn7nCRM3GYrym37iNRIhxNqluLWDrSNZcumhiIEdjU9h1YVTKAlUVhti2E1RTb0Y0nniQpQQt9Z2P2ywdQjPcuOPBbs+ZtE2c6i3VHY1v7KBbQ/PkiA3zM1F7KlMGrUokzSfMUwwHo2WdS3PoeRAZWokqEz1gd4uMn7LXGD4GdzrAW/6l/1gm7D4MCKL8isb0CosgLBwCRg2B0fHBaeUX9kQxx1SYtYv8iOBGBiWxlpHfrjd/sF1V81JURJZFN6uBhsOzxWSpyTcWZnE9sliyHP7zdgyQRNQmTTqoky4BMNKfjnTGJKul+cweIgR9wEqU30glh3LIM+oIdupjTEAa6VH1PnFZX5lA0IiO0OyhQPfN86KWngqgfiIovEpOM2lbIY1lNA7z+jwkdQCBrAdB2H8bLz4EkPuynP9lcneeLibMsGcwe15fnHpF2Fh/xix6xXm1+KoRZmi8Snp6uJnhmcV4+LGe/m5eYn7A5WpbkDfDbApngYIJk+75nTAG3RucHQWZk7bepEWeyCVyvv5lQ3kOZJaEFMIzTi/uLStoUgOBqFWVr1RbNtoGNyCU4KqySVY9oV55WSbG2kFIyWeWiuKuF51MsMm2rtTuMqoEztQwqUyWbAX656V6VpTLtdnHexak6qAe3HN1HhQmeoGCWbzM8fw8omBg+XCmJGVlsgJ0mCQ4K1AKBMuhx4gmSFaElALk2e8zKGjLfTCSMLGjAKcX1xCYzAsRYf0vbAO0Ob74Og4/MpkGya0gjydwDZVeDojmWEBZR5g5OM5zddbUPTm2bCDXWVWZwDVLpWMrg7hhw9cUhqdWWAMAcmTytRIUJnqBpjmABeW+HMwQnTAjw6gkHcARepkAQQvORJAEjAC5RLx+OFFKHFcyCUQJOO1WWMJhUz0K40y1CVPuZc4G2EC8HSRBxI1jmqRMHr8iZUQghLx1EZMCgTMnmsbcoLmlv5wcnomDljjQh1LKe8VUJkMyC6p/XKYDr1BP0ScqoS/os5lngenghEQoYEMR1IL2KCNqNhUojGgMtUN+MhC8Edo9EsS4nPDcf26DD4GIclwvFTe1y9YIPhNIusQFjE4OpvKrorkHBwdj6QWcBy7HfiPvp3rutiskmmmkRvKqYPxpHjTOUc/b6m8L7d7EJ9+kZAN0WAxdrBiUktarbUeaxhyIlInV3nO0N2rpSdSRq625alMBmQhHrl6Y8+InZMOLO9UoCa1b0ACHyKBn/w4v7iUPVpETFCZGgwqU33APdIHir3KIT6kNpJa0CZsr3JovH5UcEqi1p7zj/zKhhE5gsAHqHVwvCJSIvASqysqkyc8v3qMVazRKAEfIgn+jKH98eKAsCbinkBlqhV7lUN5Ly/8qwSiSsAYNWafbDrnaN+gZ0wEEQAIf71ywwakvOqH76H4+f2IewKVqVZAlvAybLPLQtQNWME05l7ShfCeDfY/+G3y6lH3oYd5idBwCRINAJWJIJoPbOzBCI6kFjjLaTrg08P+K1dLjQeViSAIgggXqEwEQRBEuEBlIgiCIMIFKhNBEAQRLlCZCIIgiHDhBmVyXlZIkiRJsnZSmUiSJMlwkcpEkuRj4+JaeejpfG8s0xvLJJ8VCs6uX8rJ7Ho0/rw3lokl5nJL2/pU5kURp6Lx5zP5zaY/VEuRytQE5pa2MWY8uzsGw/DEcnAmscRcLDEnGd555CSfFXpjmTs/y0x+c3Gt7He2N5YZejrf9Aq/b+aWtmOJOZiwyex6QF0NTyxr6lYTEzn0dN4wkeRtm6OtayzSmeiNZTr6xiOdiSf9ac+UT/rTkc5ER994byyDjzhIiwxPLEc6E21dY72xDHILaFmy7qQyNYHJZwUMA1t+MB48TxmMdCai8ef4f0ffuN/Yu5G9scydr53JbwYUNbe0Xc2DPHSiEmAHYcJkxmAwlpjTX7LRlYNTsIOGiSRvS+iNqHs0/txTVyaz63oQobtiLBSc3bausbauMSy2IHVtXWNNf7TWIZWpCRQzZJgwjIdqDJOWhIKzG2ANb2Qt10JiW9yGajtYcHbxp+c68kl/2nN5Cpsop/CnWEzytjRqz2/+hGGol6fQsMW1Mi7Ry/2hp/N+XX1xrYwVM1wdWBk3vRIeOqlMTeCT/jQcCIadwlDB8JDJmnT63lgm86KIlCIJQ0/ntUcCZ8U/Du+5drLrURRLzGVeFCOdieSzAs4OTyzb98JBGZOT2fXeWGZ08lPtKsEY7o1lJrPrSA9vlRQJ7n7JPxp/LqXKLW1LaaPx53LfB0FMC7QdxExcqlTTbwVpm04tVAZ1l8i8KE5m1+llMmi7ST1bBMtTPTpEfuC60JlgpNhVLbNJtAhmnJHORNMr4aGTytQEwpZBh+QgZsrYtu3oG3deVhbXyoa7XKZ4cm00/hynYNblVEffeCwxB9ESZ532v0P/8CdGoCSOJeaQJ0QCdhOZ4/9P+tP/x/yWjEMIEk7hwrauseSzAgRYHg3EXWShhlNtXWPR+HNZLwZsXIWNtqj4zdDFtwl51vvti2tl1AysJCyp50JWtyBqEvXf9HoILRfXyuiTdqeC/IhiFZxdpPRUpuCFlygW2o7KVDupTI2mdHH0fpmyYZdCu+a0t6Hg7EJLMFr0xhIUAv/HzE5snHPloJjJb2LgtXWNiUGUDRLnapSK+wIzQb3iQSZtXWOSueFFlM0zGepyFqc6+sZReBQSmaN48oxyo6Y3021bUx/09MWJzUIdGj5bqT2wo2/cM5wM9SMtiFajMvkx86IYELwgM7+hp/OT2XXdKNUrU0ffOKZfQuTT9Gd/6KQyNZrS6WGg0fthtmTloT0PBWcXiWUDw5AELSH2JgcynMlv4ha2DcW1EK2Z/KZQDzBkgk1gQ9ikqNAY8cXps5BY7aYznPjw7MszNr2NqqefMtlqAS/o8MQyJEfmEI7yCGHB6hdGYXsOcYTKZFNmOTIf8ms+8UbAzXBbZbLrX88UyTuTytRoyjYS3Dt42ULWQHpIDD2dFwcXVAHRQdrowxEkA8YeJ6J/evtKCIVAJjZlMiimU6uLMXqhbZ5nxa0HSvkLzq5+RuOmD4K2wUJlVhMrLyYM2xu2W8lwQFWvgi1O8XneNhIBDbG4VpaZopyytUrq3whtfXCzq3CSytRo6uU/TJju9NAP58q9g4gAWSdhvoz0WLtgCIlg2KMR08DFtbI9lTMWarHEnF4zzeQ3dbyZPZGXojpe8YH6rHFKyo//4BlzS9uw6XcOFGwK7SCugH0m4y0l2Sy0m8bTDmIqY9QPlckmHOM3vhOGISbyg+mX3hnVFYs2sjerjOOypdr0SnjopDI1lIZDBiqlw8fFNWf0eIwi2Dtt9GWWhz+NGZweYMaaSSbmnpKgB6246Ywi6WhA2wkpq0D7lJTfCI6COX5wkWbGOg8tYj+F7CPqKsIqU5xIcsoOaJbuobegMLegMmnKa0nGS83ot3pnDt2+rWsMkzP0Rumo+HPo6bz4GzzrGT6Jjr7xyex68llBHABNr4eHTipTQ4l+LBNqCW/DsJHwPEe985R5UYSxkwu1JCAHCbaWuPPMi+LwxLLeGYIVe9KfRqixBNHpfLBswu1gAZEhhqssrXAJLoczUC/jnCsBxoPY038pv8QHZl4U5S3UB/cuiNT5TH4Tii4KhGfHE+EU6l/sIE5JWCNMJDL0fP0ZGSITtC+VyaBEmhhEDzRiRiREAtRr39zStsRE4BK/TxxNZtclE4l6bXo9PHRSmRpKw0xDA8QW65VKbmlb9mYlCBtLFj2EZBzKW7f6QwNP+tN63i0KF7n6YIEMUdkxlrPibdNrKb3/IenxsSU9GmFq9ZJLTunyez7jg3vT3qg67UfSymTUv2EHtXWT+ve8nc5EXmxqeiU8ICLSQR/Bx708hQexOQGvMciHweByd2r7IAsppDKFmvqDeAVnN+DDlJoI5/MbTgGncGGVd6njM+rFVoPvXi/ChBk7Q9i6sCMt/SoZpwLsoGz+IQc7Wo8MpoSq1itD7VRwrLcvyDuTykSS90U43OqotVhTwrDK+vjB7cw1kYtr5fq+xy1v8mpHxQOdXYWKVCaSvC8GL4DuQImH1g69pj8mKV+Rf0AviYecVCaSfEgsOLv4OOHwxDJ/LIN8rKQykSRJkuEilYkkSZIMF+umTARBEATRYFCZCIIgiHCBykQQBEGEC1QmgiAIIlygMhEEQRDhApWJIAiCCBeoTARBEES4QGUiCOIhYa9yeHB0fGOyk9Ozvcrh+cVlA4pE1B2tq0yl8n5+ZSO/slHc2mH3JWycnJ6lsquDo7ODo7P5lY2ATlLc2hlJLQyOzo6kFvYqhzoH9DFhcWunIWV/nMivbLT3JPFpwfaeZKm875ns4Oh4cHRWPkI4klqQtturHBq/8DQ4OtvAJyCqRSsqU6m8L/1bmF/ZaHa5iBDh5PQMnSQan+oeSOM/nimncw4M5eDoLC4R+Sk4JdrBeqFU3kcrFLd2ils7qOqT0zM7Jdorv7JRKu+PpBZ0tedXNnCKc4WQo+WUCf27vSeZX9k4OT07OT0rbu1IV2526YiwIJVdjXQmCk4Jf8LA2Vbs5PQs0pnoHkhjVn5wdNzek2zvSeIsRKuRxX7EwDJIpKi4tRPpTEznHCMZBrgey9H4lLRCKrsqrXMjzi8u9yqHehFMNAwtp0wQIcNPjQmy3WXPLy51Sniu7WkaerCn7xuXeJ6q0l1O3DeKWzt2m7b3JLsH0vInFCiVXTWSwQ6KgLlXkgZzBk9gNWUwPIfFrZ2WXV3h2W09sJetnmtQrIr05WgR/F9a5MbRJ8syTGQxNbnzQxG3RWspE+yIbV9c182vbAyOzqKzioGQrl8q70PSwO6BNGzZ+cUl+r30YJlWG87u7oG0jARMpeUSrtWagvOLS9m3sI2UbfWqtIPw4OEINjnQtQZHZ/0cR+I5RDL0ilazg+cXl+K9GEkt2HMFu/7hQTWSGYEP5xeXetKp3bP4v9+sEWdL5f29yiFWXa3WIs1FaykT7IjfxqlANgzg1JbOXdza2ascYvYEFbN2AQAAIABJREFUeZONhPzKRsEpIRlGRfdAGqqzVzk0RA6XpLKrxa0ddHounhoJLFDQWHDq2mnurEwwagWnhGWWsQVle5/cq0m96Jb0kFqf84FATxFS2VXP5nC96v/GJenJ6RnGFxa1B0fHMvRkIOuVsQCnpCSwAK3TImFAKyqTtiPo3EJZM2lXNWyNnvDKIIFNEamDIwKZGGZIRhHKIKf2KoeDo7M3iiVRF+xVDtFk3QPpglMKCLfDzN04Ur0y5Vc2sGiWoL7zi0tM1W3L2z2QNuyj3hp5xBCXA6YIwSGydv1H41MByoSZoh7I8Lrr+ocCeXoObRVshRYJD6hMbzQJtkC2B+xeeHB0XNzaya9sIKWxAIINMrr4yekZYtN1gJBMpaPxqemcQ01qGKAZ2uMagDuvmdAlPJvVTuyXc4vYQbRI90C6mlFQZYu4rnt+cYkKjManguMX7G1Cv5xbpEXCg9ZSJjjf7I7oXt8eMLwE0tFFgXTHhVtANkuj8SlMymT/CQrUPZCWSw6OjlPZVXF2t/ck6c1rAE5Oz9COAVs+AsM2nV9cetpBdBttWEV+sOFhJ65mb79F1kzulZsBdRusT8bKEjM8Y10LaA+efS+9ZrKbT+5lxENhtFb5UETtaC1lkhhf+xSGh6cyyTsQckSM1MHRsYjKwdEx1kZ4kQLubHFQSJ7aYOFNTL8BRtwHtEMv4CVrzxhlO1YFWxc6pgZmEXsn9gLdc0/ROC7bITU+6QOC3vXxmzQYcfz6T4wjXIiW8px94pQ0VoB/1bgXmrKlWqTpaC1lcq/6nNYMV/U8T2Uytp3Qv5EAO9uSlbxLIXojr7mIIhoGy28yTtwrjCAIW5/QyojOMt7rNBbNkCL4cnV0DKZB7T3JglOSU54NjW6DrS/9mYN7roPQQTeKrd86ghF1Ho1PoeHgFUTdSj0bRCa4EA4M47VojfOLS0kJ9eKaqcFoOWWSPod3FMSrZuwzaQsiAXgyJHBJcWtH3ttFVujreDtPXHkYKhJ6JKf03fkielMgUWGeuxFGcL+0kaFMB0fHElWM43qmol82MOZDGvrtGXzlqGXtIBrF7+1AeetrOudIZSIGDy2CzWCbknnBKSEH41NSdjGQciS1UCrv65eiiAag5ZQJEO+23nWQsLrpnGNE98orKfCGI+wKV5XK+3JK93V9HF6jkdQCssUMWp9t9PMT1+EnGH5fAegeSBtvxfm9he267sHRcfCnRZHAyN/vY0iEDSynPCPy74bpnKNnGIgap2OjkWhRZSKIO2OvcljfoBVjVwNrNb5/XT3w6kUdv8ssvtyCUyo4JayJGUbbSFCZCOJ2wOcW65uhdvrpHRSiWSg4Jf2pCMpSg0FlIohQAN8Ksd+KI4gWBJWJIAiCCBeoTARBEES4QGUiCIIgwgUqE0EQBBEu3KBMzssKSZIkSdZOKhNJkiQZLlKZSJIkyXCRykSSJEmGi1QmkiRJMlykMvlyeGLZ5mR23XlZmcyuD08sSzIcJMna2RvLsDuFgZkXRWPsL66Vm16q1iGVyZf662TC3ljGeVnpjWUinQlJhoMkWSOTzwqRzoRMesgmEmNccya/2fRStQ6pTL4MkJzc0rZ0UyoTWSMX18rDE8tiCqlMYWBb11gsMdf0YrQsqUy+vJUy5Za2seRPPisUnF2cKji7M/nNgrML04NLCs4unIFGYrIVmFvatp1CuaXt3limN5Z50p++UZlm8puxxFxvLBNLzOl+Rd6Ni2tluwILzm6kM5F8Vqgmh9zStrQI7ABbpHZSmXwZoEyGN6+ta0yv+tu6xnJL287Lykx+M9KZGHo6L3PhxbWykfhJf7rpT0o2gJkXRXSbALOFDhOgTJPZdfEqt3WNoS9xjXU3zuQ3o/HnnhWIhsAMsjeWCdhkyrwoskXug1QmX0Y6Ex1948YuKE4ZyhTpTMQSc1j9YKsAkob+HelMROPPZ/Kbi2vlWGIu0pnIvCjiWgwMzrAeNyez6x194+gVwW0drEwFZ7eta6yjbxxWsuDsVrPGIj1bBFXXG8vIYNQcnliWWSbaTqabBqFGOFVwdmEZ2CK1k8rkS88ICJwylKmjb1xfiLPwEhirIh3U57ysQKioTI+SBWd3eGIZk2h43m68JFiZMD3XLiYcoR2svkWSzwpQmlhiLmDcJZ8VsFTCdBNCFY0/92yvoafzVbYgWT2pTL6s3ptnJEM/nslvenbTyew6vNKM+XnEzC1tYzZ9q2jjYLsm/arK9KRBtEiVswSD0DPjIOrfWHWxRepCKpMv70OZsEh60p/GNqlta8jHwcW1crC/yJPVKJPOjcp0K2LYPulP3/jG2Ex+0/Dd6SFv1L9exS6uldkidSGVyZe3ioDQIXaGN093U8O5R2V63JzJb6IzdPSNV/P+bLDS4KwOZcZEh3bwVi2CSuvoGw+IjMX2kvwpO3xGstzStmElMKLZIrWTyuTL6pUpOALCUCZxTGdeFLEJUWVwKvlAKZEvCKgJeE/gxjWQhDzIgpt28M4tEuBuRXshcGkmvxkQaQJTgJRskTqSyuTL6pWpo28cXRns6BvXUeO2N08YjT+HODX9Ycn7Jt49ausaqyVqPLe0DSspUxzawTtTQlTsCpQoO13VfpnolGyRepHK5Evb1yzUb9pKMpieyey68aatMSOT73HhqtzSNtdMrcOCsxuwZvLsMPZZdL+Cs4vYPH5nr0b6VTjqOaBFnJcVnIXrHk1DZaoLqUwk+TCI3fXeWAbaJu8z8UujTSR8JNIieEPRb0ZLVk8qE0k+GMr3RMSDxAV3c2l8lcMIUSHvTCoTST4kyhcaxSFMNpdw47NF6ksqE0mSJBku1k2ZCIIgCKLBoDIRBEEQ4QKViSAIgggXqEwEQRBEuEBlIgiCIMIFKhNBEAQRLlCZCIIgiHChRZXp/OJyr3K4Vzk8v7hsdlkIgiCIa2g5ZTq/uBxJLejvDQ+Ozt5Zn3C567p7lcNIZyK/slHXwhLNRH5lY3B0Fixu7dyYfjrnTOecgLPoKsTdUNzakeYIHmh7lcOR1IKk1KNbZ1JwSvdfauKOaDllisanIp2JVHa1VN5HN410JqLxqbvlRmV6rJjOOZHORPdAOpVd7R5I39i4xa0d6Qw2SuV9TIPup7CPH/mVjUhnor0nOZJaQHP4TQJQ1e09yVR2FYNdGiWVXTXaNGAmQTQXraVM0I9UdlUfxBJqr3J4hwwDjBHxcHFyegYThun2+cVle0+yvSfpmXhwdBZmzq8znJye4XIq052BCpTmQIWfnJ7ZKbsH0pLSdV1MPU9Ozw6OjnUDnV9cQrc8MyGajlZUJmOitFc51O6ag6PjkdQC7Eg0PlUq7+vE+ZUNdH14CaSvHxwd60xOTs9S2VXJpBpfEBEeYAGkvT1YQnlOX8Q75KdMg6Oz0fgUZv1+dzy/uJzOOTC46DCDo7MHR8d1eZyHDnvYooHsYYWUuuFOTs+wnVxwSsYl9hENjHQxAlV6dIl6obWUCXNhLJs8rQymt0gwnXPwf3HjiDcAOxA4a3vzMMWOdCZGUgtibug3eECAiugeAlMYvLD2VCaYv4Oj42BlEmETg3jndfzjAxx0Wm/8nOeo5FJ5H7t6ejMJDaEnmmhTTyet+HIx0tEc9NU3Eq2lTK7rFrd2IBtXv4w+VXBKsvaH9sjkSPwG5xeXhjfAvRoGtjIhExkSwc4HIoSwlamafURbmdBncFWAMiHzkdSCHIGjicoEVN8cSAmvhnhZUbH2+IXk2Jlg/qpTwuFPZWokWk6ZgFJ5X8+G2nuS8Jy09yS7B9I6pYwKmY7JKe3N00MFA0NnYnuHiDCjLsqEnQwJrglQJvt2mOBTmYA7KJPsSGGM41oJiNA+DzsTe3WFRRuVqZFoLWU6ODo2Rvv5xSWWOJhY2dNeGQP28HB9YvMCMrmn5yLqC7utYZuMTUcDRrvDI1Tc2sGbc+hme5VDe+lsixY6DJUJsHeVgpVJTwG1qMhgl828gExuOy8h6ovWUiZMoOy3lyJXgeMRK4JcJlD2msn1USZ7zWQ7yokww94b95yXGPB0FtmsxhRyzaRhC4OfE8Je7gSIil8YhT3SuWZqPFpLmdBxjahx7YA2Isj1FpHtp0ZufvtMumfDSDHU6qHAbmvZbnSvVt720se4BMmEAWsmmEjpltLrqEwA3Obaza4HFKLvUKvYItI7diIzOKXHvgSUG7erfkeKuD+0ljJJ1Bx8zcWtHQnAg5BAYNp7ktM5p+CU4JiWsDoJoCo4JfhqPJXp4OgYeSITXKVHCxF+SKtJC4pR87NTthdXIzg2T14Az69s4P9UJg3oOkK3MX2UqkbFSnNIwxW3dnCVeEGkHQtOCZn4RczqUEnG5jUFraVM7tWbRtq70j2QNlbuErYLiZJT2k+Nbu2pTK7rHhwdi31BSn6g72FBNs8jV68ZGC9v1leZ9EezEC9KZdIwhp7+opihTHZKWRUZbRowKpEJ5pfdA2k0B5WpkWg5ZRLwi67E3QBvT3A0xK1wcnqWX9nQbqVqtrUIAI6QOm7iojnst9n4pm0j0brKRBB3w0hq4c4fWvQEpC4an8LGSam8b7+9QPghv7KhP0dUO2RbC+K0VznU30YiGgMqE0HcDvcRySLbluJhZrxMlTg5Pau7Zhjv47f3JLlgajCoTAQRCshvhtGJFwbo5uBqqfGgMhEEQRDhApWJIAiCCBeoTARBEES4cIMyOS8rJEmSJFk7qUwkSZJkuEhlIkmSJMNFKhNJkiQZLlKZSJIkyXCRynQDF9fKyWeF4Ynl4Ynl5LPC4lpZTsmL300vJNl05pa2Z/KbuaXtahIvrpWrTEk2oDnIEJLKFMThiWX799yGJ5ZxlspEOi8ruaXtjr5x6QxP+tMFZzf4ko6+8d5YRh+ZyW8a3cxIQFbJgrPbG8tINXb0jXvqk13h4Ex+0++UDHyyAaQy+TL5rICenXlRxJHMi2Jb11ikM4EjVCbSeVmBLA1PLM/kN2OJuWBRmclvRuPP7TTobFiag5PZ9aY/2kMkZCmWmJvJb2Jm2dE3bidbXCvr2h6eWMbQXlwr26ee9Kdl1JONIZXJmwVnt61rrK1rTLvvnKup1pP+tOOlTAVnF3Mu4yp9uZySxPQ5PFzmlrZhB+UIrJhnBwhYEsUSc21dY9XfN7ibtSwX18oyPKVisRIKvnAyux7pTHjOBnJL221dY7qJ/ZqDA7mOpDJ5Ez116Om8fQrTKMdSJsP11xvLwKsDMRt6Og+bhWsns+uYoxmJyYdFrHX0bBrdwNMUwn6hPxjK1BvL4AgSBNwRhlL3nGosb4sQdavdbpkXxRsdcYtr5bausWj8uX2q4Ox29I139I37Dc/c0jbGNQghpN+vdlKZvBlgX4RamaBkT/rTmRdFw2Mjbuu2rrGhp/Mz+U2MFvgJq3EBkaGl3U/QuMG+OLu50XlEcvx2R2QpP5ldn8lvQhepTEJ76WNrlc3eWMb2jvi1r0GZbs7kN2W6SWWqnVQmb95WmWwfDiazi2tljA3d9aFb2vTYR8gHQbufVGMKDWWCS9DYHfF07sHyJp8V5EiV3qoW4R2aQ1wa9inMA4J3DY1rUQAqU+2kMnnztsrkt6ct3hvtpzZc4U51PgcyhKyLMmHHUU9roDf2ljtup1Oi51CZ7twcMoP0yy1g+Xu31ierIZXJm9AVPTkVYnnk3KRMYjLszmonZod+oLRtk8xIAq660Xnr1x9wO73ngZRUJr96Cx5ZdsSEZkffeHBYCpXp/khl8ia6rL3zCccLzIpWprauMSM4dejpvJ8yIc5Y54wuzrDUB0fMP27rXjOUaTK73hvL6Gk75M2erdv9RLpZ06siDLT9E341qc96TkDtqEubtnMVR6hMtZPK5Evs/UTjz0VCFtfK+s0GrUywR9KPEUCFCZetTLAvdmKG5z04FpxdPYPR7e68rExm17E3blxlKxN6muSJuYvtYoK5lJd5JU6PyiRE/WPL1qhJ7OHpusKw9dzfDRAtIeavsoUszUFlqp1UJl8WnF2JB0VQr2xTI4FWJkmM1/txHAJmK5NnYr5Z+UCJVQu2yo2mxBHbTtnevOr7A24HfcJ9qUyakHnUMCpHIhTs8ATUtmc+1ew069uhOfSbIWQtpDLdwMnsejT+HMqE0Ck5pZXJeVkpOLvJZwWkHHo6LxNevFJudHGd2MiWfHCUThKNP9dNaXt7QM9PPFTfHzD3jyXmks8KjIDwrJ9YYg7NYUSQt3WNadnAJzH92nR4Yrmad5nRHENP56U5qEy1k8pEkvdFeITq+DJAbmm7N5bR+0zwOfNjENUQ3os6OifQHHrmUeVKi7yRVCaSvC9G48+DNypuS3nTdujp/PDEsmyFNv1JHwSxsqlvntjHiiXmsIoNiPQjb0UqE0k+JOaWtqPx59hB6egbH55YZuBME7m4VsY3D7HnF0vMsTnqQioTSZIkGS7WTZkIgiAIosGgMhEEQRDhApWJIAiCCBeoTARBEES4QGUiCIIgwgUqE0EQBBEuUJkIgiCIcIHKRBAEQYQLLadMg6OzBqdzzsnpWWPuXtzaGRydPTg6bsztiFqwVznMr2yAwT0kIKU+tVc5vOciP2acnJ7dtiaLWzv5lY0aMyGagpZTpkhnor0nKbLU3pPEkWrUIr+yEelM1HJ35MAhEX4Ut3bwyfnugTe/mVIq73umnM45SBCNTxl9yc6kuLXTwId4PCiV93UlV1OTe5VDpJQjB0fHGO/SHNM5554LTtwRrahMg6Oz+gjUYiS1cOO1tSvTyenZXuXw/OKylkyI+8b5xWV7T1I05uDoGObMTnlyeoZTaFMY0Gh8Cmd1JienZ/izgc/xeAAtMWoyYBydX1yK/MjBwdFZkTRJ0DB/CXErUJneHBRrcn5xWXBKI6kFw9GXX9lAz86vbMh8ba9yOJ1zsPzKr2zIUEEm4i2USTR8O5InfAtIVnBKVKyQAAKjJ9Sp7KpYRo2CUzLm7yOphUhnAk1pdDb0n4CbSq87ODq+0YXYOsDMIJVdlSOodr9VrOu6I6mF7oE0Flg4cn5xqYe5e7WiLTglzxz2Koep7Org6Gwqu4pxSldHI0FletNlcfD84hK9Wbq1DAD5RUFJDPsF3yDmX9Lv5Vr5D4ya9uaJbyEan8Ll7T1JGqMwwHa6whTatslOqY90D6SlTbEO81x4uVcuQfQlLAjo9RXAL6d3jOwjGpCcvcqhngrcKhNxw+rm8LsdcR9oRWWKxqf2KodCTHIxI8PUWGZnEA/xwBjevGh8SrsUZBigx+Mu7vUBoM2W9i24V4OhGqcicd+w9QaNaM+v0Xn8rpXJB9rac9XlXq0JovEp9CV4q6hMAr/m8JQK1B7Wu8HK5Pp4UGQOIVMKzC+pTI1EKyqTTTEKmOTq9JjMYlQYyrRXORRDc3J6Jq4DGJr2nmRxawede69yiP/IGMP+hKFD2vlANBHVm0LbQaevxURHr6ptOyiXaN+U3xKtNXErZUJVYzjfTZkwR9QeWnhHqEyNRCsqU/dAWiJHC05J93i7p+pOaSjTyenZdM4Rf53ebkXKyFVc1nTOwVCRMeY5Thi5FxL4mUI7HgwTF71BKNdKNIScxQLLzsSOrMHt2BMASIVWbj9lQk3KfDFYmeDGt70UtxJC4p7QisrkOW/1O6snUIYFwSx4OueUyvvnF5fG2fOLy1J5fzrn6MlysDL5bbMTDYa9iPGbNATsM9mZVGlPXbVTUs+nerCw681vESNeU4OIX4hcj2oJbg4qU3NBZboGLIB0GAL6uo5fwHF0Vh0vBF1xvV6nFTeddHrM1/R+OMJYGVUcBtiNi25gx6dAQrTNwkTE9QrbsxMDSKmP43ZUJgCubz1sMdbs+sGrtUK0hYTVGSMOg9FewkL27KFNZWokqEzXANsRjU+VyvsIG9Xp0ZWj8amDo2NsJmEWJhNkdF/Z0EYmpfK+BGXZmxAjqQUsobjLGirAqMHZi1aTbiAvD7jqzafi1o50GBg12FM5VdzaQVyDLW+emVCZNKTO9yqHEHLRGLSO356TdmNI60hz+L0UpSVND+17ejrCBpXJhN4iQmLpu/JWOXIQCwIDlF/ZgOlx1XcB5KwdNX5+cYmNByHfSA8PJKxONguN3QuxUyI5kevRNPYpaI/f7eTNUFhPKpOGUT/6QxvVK5NE2d2tOahMjUTLKZMOqPPD+cUl1jGeKfXxg6NjpJR4X7Em+D8o19rfgJBkfJMphLBb0PWKhpAO46klcsrvTWpcLpmcX1xyn8kTnjWJOYSnbGB4eh68sTlOTs+Q8uT0DP49v3dyiftAyykTQdSIVHY1+NM4t4WxrXVyeoYdR34TpBrAuVfHiZ1sa6H+ZaXFuWMjQWUiiNtBXlOrI+B3wptPEX779TbwW6rWAnHUy0ef6WlvMKhMBBEKlMr7Vf7oBtEA7KmfL+GLHI0HlYkgCIIIF6hMBEEQRLhAZSIIgiDCBSoTQRAEES7coEzOywpJkiRJ1k4qE0mSJBkuUplIsg4sOLsz+c1qUuaWthfXyn5nZ/KbAWfJ23Imv1lwdoPToO1uTEY2klQmkqyJuaXt3lhGvpwWS8z52bjhieW2rjEk6+gbz7woGgkW18qRzsTwxHLTH+pxEPUZMGMoOLu67XpjGWm7mfym/lIlzjb9iVqHVKabmVvanslvzuQ3c0vbTS8MGTY+6U9DkDIvitH4c/zfTjaZXY90Jp70pzMviiJRenmUeVFEVlSmulDqM0CZIEvR+POZ/CbaTuQH7TX0dH54YhmczK43/aFah1SmIM7kNzv6xvW8qaNvXDo6ZlXy5/DEcpX+HIOLa+XhiWX6cB4i0Qe0FKHD2Cmf9KfbusZkSg7DBxEypuc3KtPiWplOvxsbReg3KrGietKfliMQKkxAhyeWPdsx4KZ3G/6kJ6lMvkT/busag+TM5DeHns6jr6Pvwo0jC6k7z3YNhSMfEGG/tF8OR+zWNNxBaHR0GOxzzOQ3k88Kwb3I8D6hQ3KNZdeSrk+/kaWbAMR0AWuj3lgGohW8L4irxEnb1jWGtVfTK+Ghk8rkS0x+DQ8e+no0/txOT2VqQdo65KdMhjcYyZLPCkaa4F4EWcJUCTlQmQIYPLJs3dL139Y11tE3Li6TJ/1pT2c+LunoG5/Mrs/kN2Xe0PRnf+ikMnkz86Lot2HQG8tg8iv9XmyEeA9wKvOiiJ6K3j/0dF5vgMvUTF+LW+SWtuEil0Vb0yuE9KStQ9XMMzA37+gbN2IlgpUpt7Rt9Encnd3Dj8Ft4dd2wxPLBWdXoh4yL4qxxBzay84Ep0S0Cs6unzuXvBWpTN60vTQ2pd+LOPXGMtgxEk8gDuaWtpEgGn8+PLEsElVwdiez6+jcscQcTExuabuta6ytawy7r5CooafzTa8T0qZt3TCnCdjbwFzEcw4erEwBlrTp9RBO1qJMxhoXg9Q2CB1943qnSlI2/dkfOqlM3vTzyWga/V7bCFEm8VD3xjJ6zoUdAlxr5AM/tfxZcHYhTtzxDiGr9+Y5akMCts9OQGWqL4OVCStXLTYB9el3KmJFk2NoN/3ZHzqpTN6sizLZ/Ti3tK2Dhj2VCQ5ufZXemCVDRbtpDPeOEGspv+0KMFhpcC+9NaUD/Ei/+gyOgNDeCPGUTGbXdXCTZ+WDWAHreQbmkU1/9odOKpM3PTeowaGn88Y+E47byqSHhMyX27rGsFPlp0z2LIxT49BSIo9hm+CJlYnFZHZd3gfAdnrwhwaCGxr3kkxkS4MdI7g+9TDEGxoyk4Db3KjPgrNrbDMH+C1gKETeIGBUptpJZfImdpvtt76xNQrPcvXKhKv0u1B6TXbjmglBRFwzhZPw3nT0jffGMph8SEvJ/APdCWk0jTa9cQqCboPJjWxkUpn8aCsTjsi41vUJWRKNgRShyYxTmiJa2HCSRmn6sz90Upl8Ke/264PYBNIvSGplkmhy4xT+lJm19GatTLI+gztIbJZM5bjPFFomnxWgNNH4c71vIXHJmKrbNBxNSHajDzmWmOuNZYaeznMxHUzjjUMcgdjIETju7IlCwdkdnlj2bFaDBWcXHSAafz6ZXec+U11IZfIlPDOYDcGOQCEkFMdWJiTG14yMNZO48iQfmbvJK+vIeXGtjMSI1guYr5EhJ4Iw6/WpUNhZ7WGuZjeU1MRI9Hwb5G6EsEkTYx7pGV9O3opUpiAurpVjiTn9EpKOqjJmZDJxzi1t25M1+YoXBkbB2Y0l5qQHYxYsU7nc0jYWZ5Arz+0uMvzEJLqOGco0JfOiiLm5EbJMBhMvw9bxs+IS2JJ8VpjMrmOMc8DWTioTST4Y6ilLJPC75mTDOJldFy8IJq9NL9IjIJWJJEmSDBepTCRJkmS4SGUiSZIkw8W6KRNBEARBNBhUJoIgCCJcoDIRBEEQ4QKViSAIgggXqEwEQRBEuEBlIgiCIMIFKhNBEAQRLlCZCIIgiHChtZRpr3KYX9nw5Mnpmeu6+ZWNvcphs4tJ3Ctef1EpJb+P7/lOvP/ffnf0upqUY+89K+19+dp1X/+5+M9fufrGneIPvzZ74JvTQ8V/7H2+8t47ies14IUvD9eeffKmWt75JPn54ReNLegVdJMlvvL9lbXKf1RxqjZ8efirpaWrWkp85ftL+VenV9Xk1Vve+SS59Ftdk68rn33N7lHvfJJc+bc3nfP1n/b+55d/Lv7Lk9mD11/++94f/1KfkocYraVM+ZUNy6C8IQQp0pnIr2w0u5jEPeL1Hza+887Ye7P/6wvXdb/8Xz/7/sdvP/udpxl9/YeN77wzMVQ8fv0m5dhXPvrXP3sk/MvvV55/5Z3n+T88Mnvx+otXK2+/88k/bZ++dt3Xf9z5p++PfeW/bPzeQ5u+/M2z1Fe+X9j8419c9y9H24X33hn7zsq/N0Gnv/xd8lsfv/fJztFr1319uvnJJ39tl4BT7n/srfzz2x6a+uVvns39rHJ50x1H3/7os18vu3nyAAAXPElEQVS90TlouTw+lOmnKpM3AvmV7zs7V+L0uvLZ1zo/fr+oO9frLyob739rFJ0Tlf/GWH3rn/P10tQQo7WUycZe5TDSmWjvSZ5fXLpcMz1+XO7N/jTync/2ZE5b+exr1wyH4M+/+ujHSrRe/7n4z195559/dWba29d/2PjOO49xwfT64Gff+aESY9vIXp0wDeuff/XRx7qSG4XLvdmfRnQbnf3r+2+aJuDUX36/8vw/fd/Z+fL16z++GvpWOvnqSyR5/YetoU+8Zy1X+POvPvrYUmt0Fcied6UZfcZLmd5k/tcyvz74Wf9P3/v+L+0e+CjR0sp0cnrW3pOMdCYOjo5xZK9yCLfeyenZXuXw/OLy4Og4v7JRcEo4Lji/uCxu7eRXNopbO8YpIrx4ffCz74xeU5G/WqjrOPvX99/xVCwDf/7VRx9HvrXyGw83F6xSOrmy8caJ9M4n/7R9sCP+MT35fX36m/8293ZnItL5w7c/ctZmZzxVsKEwa8ZPmezjfsp03xVi3fevj+B/6vXBz77z4ytVuNyb/ekbMX797/n/eoMMvK589rXOlCiZV9X5Vdo11QlSpjdlfv3Fq//+3rO938OhF1gLjwOtq0znF5fR+FSkM1Hc2pGD4s2D3w8JDI+f67rFrR1IGtjek9SZEOGFrUPmyuDqcOWzr2kb2jnx/uy/Wrssr794tfK2p21y3b/uMXwr/6s//gUur0hn4sqN8+VvnqWu7M5/7MxO/SfxhhXzb3cmIk1XpusI9OZpBHjzGlshpsvO55S3Mr3+4tXa0A0OSWsd5lUIH2W63Jv9aeTquJcyGdX4l9+vrPy8cul++W8/m/23Ju3hNRStq0yp7GqkM5HKruqDhjK19yRL5X3XdYtbO5HOxEhqwb1aabX3JCFUe5VD/Al/IBFmeJgAb2W6sqHBuyyv/z3/XwKMNTKR2xlGSv1prs+uu3Gajb/uz1/Vhg9gbREFAFExc6q5Qv4/n/CT67r1+uBn3/nhm6gNbCz9tQj2KS9v3pe/S37/v3utg63nvaMyXasK7wiIzkQzPKJhQYsqU8EpYUlkHDeUqeCU5FQ0PjU4OivX6kVSwSkNjs6KS5AILW6pTHri72FifJwwRiZelvfan/+vtYNVjclrON5E3/ktEAVXIXAeHs4GVwiCEX7oFeFinLqKgOiceH/l4Av3L79f+T//6dWXb5ZWnYnIt+Z+/sqW5PoqkxUB8T+c9x7l/mV1aEVlMqIeNAxl0tEQg6OzUCYstri39CDh7c0btca/MbuXa/URM5jCQpWG+EvLwPlGWzQZPp5Pj4Temt34CgkQD99Tr/+w8Z//68bvX3/5m2fpt5++Onr9+ov/4bz3v9lewXv15rlvwiuqqO1HiZZTJjvqQaMaZRpJLUQ6E/TdPUh4R0B4rHtsY2Ee8Za0a3k86DVT1etLj9LWpkx3rRCP4l1d+P/8376nzDyvIsWveRT//KuPfmy3tW9g51/7RmAExNW0hspko7WUyTPqQaMaZcIp7D8B0znHSEyEFcZCB6/seJk8U3jMaftNrjy3akN8aRm4cOwz2etL7zhGj1d2qoviu0OFBO8z/cmKCRQBsMMFPQMIEQL3uy9ctxpl8tloRFwMrg2IGv+rr7iK2LyWQ2spExxx0fjUXuXQILxz1SjTwdExMsElB0fHiIBo0jMRt4N+0/b1H18NfevjN2/dmvjLUTGv3jN9NfStj9W20x08Of5/wsC9CVGTtz6brUx4Ronk/vIg/9GEd3z864OffWf07Y828I0M/Yqoke6+K+R15bOvvdkrcq8ufLMxFnDq2oP0/8vVXW705rnum44x+vZHn//mj1cv7X6+8p68yu39pu3G+9/6odYzKpON1lImvw9AiCBVo0yu+paExI7rJRQRbvh9ncjeW/rL0avP3//WD72+uFON1ajaELv66z4/fPujz/PP0qEwSa9Pf7OypL5OtHFlf826ev3Hf8vrrxPJZ3WuZ3f/FfKXo1cb6hNE+kNBAafeJPj9ytx/1pHiN0RAXOHLw1/N4tUrlPb/Wrjx60TX68dHmbAXFbwuf7RoLWXy+2iefPpB/oMv7Okwh+LWjvYB6k/wMRriseByb/bnITAE6n3P8KKRdfUgKoSoJ1pLmQjCH6//XPyXrz195f+B13vD2b++Lx/oe+PtSd8UnN1c3HNdPbwKIeoMKhNBNB03OppaDayQVgeViSAIgggXqEwEQRBEuEBlIgiCIMIFKhNBEAQRLlCZCIIgiHCBykQQBEGECzcok/OyQpIkSZK1k8pEkiRJhotUJpIkSTJcpDJVxdzS9uJauenFIEmSbAVSmYK4uFaOJeb0139jiblGShRueturJrPrvbGM39mhp/MBZwPYG8tMZteb3ihkIzmT35zJb+aWtu/7Lpz5kZpUJl/mlrbbusYinYneWGZ4Ynl4Yrk3lol0Jtq6xu57oArvpkzDE8sBV+Ep7laY4Ynl/7+dq+lpI8ui/g/8iSzZWJoFK2vEoiOFRSQUWEaOhNQLaxZERNEsTCYOEenQjEENCok7NIJIYBQFW+CgmMoIEInUuNVWFEDABsEKWLAAsfIsTnxz/V5VuWwg7cyco7OAqlfvq6ruefe+W/7L78t3yK30RKbrdiIUiYciD5pjM0/Tn6wy2/MTk82Rn++mN9XBTxOjk62t8VAkHmpNdo1+mHetf+WP0b6x5ki1YrUw52zcezyr12TXbvT1j+SuYn7GJpdDkfj03Hp9Tzv5P0kqkyev3xkOReKGlzCUWgpF4tfvDH+bPlzFu0pl+sbMp2fCkScdg2vzqzvOyh+//DPZdHNyNL9dUSz/vuvmg1CFMm3NDI403fz1aXbLWd2en5ltbX3U8exPq/5Po/d/ClUUS/ww+Hv+Yn3Gw3/9zvBQamki/aF/JNfSOYCYwaXPT7RnHC8UlYkUUpnciXWca9QLln1sctkpLy1vxcZAkTHE06bn1qM94zg1NrmM2CD+1SY+52zAITMqcSrfVaOY1DA9t462cHYotWRE88Yml9GN3sFMztnQymTXmXM25EI5hS5Rmerin09jj5pii1k58m6xo/VBOLGmxOPT6P1///32QJNWpneLHa0/dU188qznazGtWJsTiZ9D7TMTK/X3GT53tGdcH8w5G5CrifSHS5yfN2+Lsv6jMpFCKpM78XJCfgxCtGCj8a5CwxD6wzuGy6/d6GvpHJBT+DfaM47lJ0rKC69L3ns8i7b0uyrL2FuxMdSAPkykP+A4Cg+llnQ0D07etRt9t2Jj1+8MX7vRhyZwFiql65RFMTbY0KuWzgHdIlkDV9butv+rQodW1u62P1Aasz0/MRmOzv06+lwp03b22fOmIAITWJnuPZ6993i2dzCDW9nSOTA9ty7OUEvngCyJ8IToNQqIJw2KlXM2YvFX8mDH4q9QHuukodQSHshrN/ruPZ7FQdmpNVY/0haViRRSmdyJF8l1PwkBcTgl8oY7qzs5Z0OOG6tOyIP4MagBVr5/JKf1IOdswFJgQ1jeVVwiiqXbgr0IReKyDaCVCVIk28voCc5iuaqbhoBJndrxivaMU5kuhflM5gftM+Xfd7WP9mY2s8+0MkFgfusdKe8z3Ry7+8x1AyloNE92SSFROqmndzADjXnztognzXCYhHg4nfLCBZejZlwiTyNccJTHc9U7mIFc6aeopXNAnkAqEymkMrnTR5lg0GG1xcUZm1y2V4IS98Drql9I+RcN6WshHjgr72rO2ZD8pem5dS11qFxvAIgy4ZToGSjGxadO22XEqKlMF2Q+u/Tj7USodaQ3s+Ws7jirn0bvD4QTa3k4SV+V6c+nsUehSLzp9qtfslvO6lZ6/JXnBtKXPapytoKHp4UnTZ5JSIuxmkEmns+NllCw8YJAcpxKv8qxouJ6RSVnpUtUJlJIZXJn1WgezP3Y5DIMvawT8a7WpEwtnQO6fl1Yv6sSIYGjZiiTzpsylMmwMnqfaWxyWdcpPpOOsdh9Jusi1CUeuvm890tu3vb8xGTzl2wIN2X6KmDlI7bqrPzeG02UBWx7Pp3puPmgKZqZscTJyHwxEjjxqARXJvjQLZ0DvYMZvfMk9eh/jSdflAmRbX2KykSCVCZ3Qn5cM5Gw2DT8iaHUEo5fu9Hn1O4z6fpdlUlyApFJ4ag33LAFTmBlkg0qqRP5Dnb/nfJql8pUJ/NrvbEnociD5lhmQrLy8u+7bg6Ucxxclen503eSwredffa8qeKIfZXrEfO+O5UPCShPkQ4J2ERw2KncZ8Jjr3c9gygTGtIrKioTKaQyeVLnKQihEFjo2c4KxAkJbwGVCZfoVrAahfLJu4oKpZg2Hz7KBDnRy1Jc6FqnjrToiCKI/TAqUz3Mr969nQi1Jn8c/0PF4iAhXz8YEjbFFrPYZ6rQIftI+WClDuXTM+GIS355QGVyyk++/ekrngpjuYY0CkjU9Nx6cGWy/XIqEymkMnlS9nJj8VeIcsiuL148pAzgC8SJ9Ieh1JKsKIMr05u3RVyFqAhkSb6XMlQEQjiUWpKN5Tdviz7K5JSVD2nrciHOQmzQEx0q1OYJvZLWqUy1c2tmcKSpIi7nznx6Jqw0xvjXK2vcKraTT8+ETQHbcWpRJnHQtWzIh+coY/hVeJYkGBhEmXTug5yiMpEglcmP03PrYq/B63eGdVqEsc8keXrBlQlnjc0qsQjyrkpyORjtGRcnxl+ZEHXR/dcZEJLLK+olhsMYOyqhMtVMO2vcg6bGrBSe/uPJ1wyIZ782u8pbxT4TMiweNd9/b2fxBVcmp7ygQSJf72BGAnfiYWMJJT+PIql9AZUJT5qxj0tlIoVUpurE++bz014IYlzwh7+CVIIyolvBfyQJaXheSfC6XaPMpQzt/5rvFjtavUJ2FSVt70f/7FDT7ckn8ptG7xY7WlUNxq8TDf4n7ZabZ/xeovE5tnyvLUck51vWNFpIjH2m63eGoUZGPfJ5k1x4KzZ27/FsLP7KSPxxqEykIpWJJL8/5tMzf7N/D+JqeBW/Ejk9t/7NfnyS/B5JZSLJ743vFjva8WntX90TkrwaUplIkiTJxiKViSRJkmwsUplIkiTJxuKlKRNBEARBfGNQmQiCIIjGApWJIAiCaCxQmQiCIIjGApWJIAiCaCxQmQiCIIjGQhVl+mn0PUmSJElenFQmkiRJsrFIZSJJkiQbi1QmkiRJsrFIZSJJkiQbi5emTARBEATxjUFlIgiCIBoLVCaCIAiisUBlIgiCIBoLVCaCIAiisUBlIgiCIBoLVCaCIAiisUBlIgiCIBoLVZRp+ePno+MT+2B3YgpMphY2d/bl1ObOfjq7pplzCkYNRgFQV1IVmzv7ydSC9CHnFE7PzoNfXhVHxyfp7Jo9cGk9nV2rr07XYdqzUSju6gLLHz/X0WI6u7b88XOtl1zw1jQ4/O+sD+qYTIIg6oanMh0dnxwdn3QnpjZ39vcODmH6T8/Ooz0vQpF4uL0fqhCKxEOReDK1gKvS2TUcMfhy2vnapFsBo4wPXk47KB/tedGdmAq39+PvC4pTKBLvTkzh782d/VAk7mWRMcZa60edrgLjOhttXcN7B4cogHmutUU9ouCXuFLu7/cO/zvrgzomkyCIuuGpTMnUAhQIxCoeJjKZWhAZODo+gVahAKy2fvMLxV0UEKNsv+SbO/sQmKqL2UJxFzokVlu6ekHDoWs4PTvf3Nn3krqrUCbd+aPjE6hvuL0ffdg7OKzDmGJJUdMl0CF95Oj4pK1rOBSJ11pVY4LKRBDfBfyieeIAwT7irbbfTxx/mHxdclOmUql0enYOeUM9rpXAFuNCGGJXYfCykjguwlYo7kowSg4eHZ+g2pxT0KdwHIKHAoYyySXonqFMOoBpDBynEGwMrkwA5DbnFEqWMrm2iFHIWfyrJwohQWNO7J7YomvcU3sCBXsHh15NSJ916BXTgq7q4ci/RgANsTijEq/bagwcVRnKJBX6tIXajIWLTKYdrCYI4uLwUya4St2JKcTZYKGMLRBAjKCrMpXKdhbHfQwxKoFnZleyd3AoEmifEi2Bi6apFcU4C2NqFNb26+j4BP4c2J2Yeph8LeZbQotCmR+MCAy39+Oq4MqEweK4jubpanWLGIX0Ry8jJAar++NqT12VyVg06NkIReJi0Jc/fjY6JqeMPofb+3Gj0UmjQkyUUGbMqF+G4HVbcZUEnEOReFvXsB4L/G9NiScbbWmnPPhkEgRRN/yUCe8bfIhS+SX3fwm9lAnH4QGIdyKEvYj2vEDhl9NOd2LKdox83A6jjOyLwPrgEjFhGAKsjxijkMc+E0aNnpeUkcX84CqJuUklqFx2vyRcGVyZ9HFRJrT4MPnablH0FZ7H6dm50RkZac4p+PREtBlEtW1dwyjQ1jUcbu8XzY72vIArjI7J3ELAwu390pxMBTqDCjHPMtXyLyQNawKUlPp1JXrgrrcVpyT4LHqD5jAWecjhdktbIp8Sr0ZzGI48D3h0mRxBEJeLGrLGg+zD+ysTrKGxUA2+8AyoTDqeA9utlUn7fFoSXJUJ9l0kE9AmzIinSSVY+OsR6RkwUJMyebUoVti+3JgTGOjguRjigmBaxCiXysKPMJoxtwioilnXsVlxXFChkR2jp0IGjkv0fGKJcHp27nNb7aa1764jeOIJlcrao8VGO6BGZqaPzBMEUTdqVibXnXBYmVI1ZZJonvaZCsVd2PGqCWA+yiSbDSgGr0vCRFqZKgZfTZlcW4R1k3bT2bXuxBTkytaSIJ13VSbt9OjavFq0Z94Ykeuc2D0xfCbcGsMtM4j+eK1a7NHJVNhz4qVMOiinKV6da4t205BSzBK2ph4mX+vonOtMGlUVirv4aEHPgOvYCYKoDzUok47IaWjHwkuZ8PLbm8kCCf74QEI69inZpoLpwY5CobiLS65ImSRmlUwt4MOvS1QmHZWS2mRj5uW0Y7Too0xY17d1Daeza4Xiro5w2j2xBUZ8RNSTTC3YHzx9G2VKW99aQaeDKxNmFYsYPJMPk69zTmHv4FDa8lcmeG+YTKyrqEwEcemoQZkQGWvrGjay5mCwdGTfeKtl0+VLk26GOOAnOzpDXSC5f1KPTty6iDJBdGWXBRBL7RNH0lEjoKZonmx76L0uu0XtV/kokzEntSoTxiIZjPpCGHQkqhlTAQu+d3CoFyW6Qlfh91ImO5qXcwrdiSl/ZaratA4kSlt2tFNH84wlFJWJIK4Ctf06EV5sxOJK5XhIyEqUyjkFidRJyoAYTVdlwoWoxCsDoqScBskb3tzZhwGCMwf7gv1wY++6qjKF2/uXP36WDG90GP3HLvrp2bnOgJDsgL2Dw6PjE5zSe/uyLV8o7vpnQOjwZs4pQJYkvGkok7SIUBtarKpMyNSQ6XKNnboqk64ZWQOSoSCmX1YtuGviuZbUugRTIQ5cyc2P9FImI8MCGSV64K631bVprUxyxyVQeXR8IgsdycvQTxHuI5JQJLEFkxlSIUGCIC6C2pTp9OzcSOoNqSymksdWRFvXsNf+hwAXwuR5ZY0Dyx8/G3nGevFrpAJHe15AMBD88VEm2TYwssbtLGHZKjdSqI3UcCOh3F+Z7Cl1Xc77tOijTEYOdLTnBYZgz7CPMsmXVQGzxvVT4Z81HkSZfOr3v61G0zJw+7bq1HDjGcPfOpon7E5MSZ1UJoK4LNTzi676g0osOeUUYj6adsbdpttvE+gvQ32+tAX8P3WUbyQRXMKKGC6UYYt1T7AE3nT70rakPt016jk6PkFmmsyD7o9MVKG4K1+V2sMxZswWDP2lrVeLOgfEHp3uSans7Noz7No6eq4nSibfnnmjb3oI9gNjz4nxbBifGLvW739bddOYH5klGYjcskJx12uedZ2b5Q+BcUQmk8pEEJcF/tY4QRAE0VigMhEEQRCNBSoTQRAE0VigMhEEQRCNBSoTQRAE0VigMhEEQRCNhf8CEMsBzWDh2A4AAAAASUVORK5CYII=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; alt=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;378&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;320&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Ingredientes:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Agua, glucosa, maltodextrina, acidulantes (&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;cido fosf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;rico y &amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;cido m&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;lico), citrato s&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;dico, cloruro s&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;dico, cloruro pot&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;sico, aromas, conservantes (sorbato pot&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;sico y benzoato s&amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;dico), edulcorantes (acesulfamo pot&amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;sico y sucralosa) y sulfato de zinc.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Cantidad neta total:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Envase de 2 botellas: 1000 ml (500ml por botella).&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Citorsal

_Citorsal Fm_2

Solució de rehidratació oral. Indicat en cas de transtorns gastrointestinals com...

Cito-oral Limonada alcalina

_Cito oral fm

Solució de rehidratació oral. Composició equilibrada segons l’OMS. Permet...