logo ionfarma 3082

IONFARMA S.L. unipersonal

Igual que en altres sectors industrials, el sector farmacèutic està canviant les tendències de mercat, produint-se dos efectes principals:

1. – Aparició de noves oportunitats.

2. – Adaptació, per tant, de les polítiques de vendes i màrqueting.

Per aquests motius, Laboratorios ERN, S.A va crear, l’any 1995, una nova divisió, amb una nova xarxa de vendes, adaptant l’estratègia comercial de diversos dels productes i llançant d’altres nous com a conseqüència d’aquestes noves oportunitats.

L’evolució d’aquesta divisió està en constant creixement, i responent a la voluntat de millorar el servei que actualment es presta als clients, s’ha cregut convenient separar l’activitat OTC de la resta d’activitats del laboratori.

Per aquest motiu, a partir de l’any 2004, l’empresa IONFARMA S.L. unipersonal, és qui s’ocupa de la comercialització i promoció dels productes OTC que fins ara es comercialitzaven a través de Laboratorios ERN, S.A.

Barigraf

Nova adquisició de Laboratorios ERN, S.A.

RYM

Acció cicatritzant de ferides, úlceres i cremades.